Regulamin

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem rajdu OrientAkcja jest SFSM Bastion, 93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 73/75 
2. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie na starcie rajdu.
3. Rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
4. Przed startem w bazie rajdu zawodnicy otrzymują mapę z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi do odnalezienia. Za prawidłowe potwierdzenie pobytu na Punkcie Kontrolnym uczestnik otrzymuje 1 punkt przeliczeniowy.
5. Klasyfikacja prowadzona jest na trzech trasach: Giga, Mega i Rodzinnej. Uczestnik zostaje sklasyfikowany na odpowiedniej trasie (Giga/Mega/Rodzinnej) na podstawie deklaracji wyboru trasy przy zgłoszeniu na rajd. Do zaliczenia na trasie Mega będzie ... PK (do wyboru spośród wszystkich 27), w przypadku zaliczenia na trasie Mega więcej niż ... PK uczestnik zostaje sklasyfikowany z maksymalną liczbą PK dla trasy Mega.
Na trasie Giga do odnalezienia będą 27 PK. 
Na trasach Giga i Mega klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie. 
6. Kolejność zaliczania Punktów Kontrolnych jest dowolna (scorelauf), wariant przejazdu między Punktami Kontrolnymi jest również dowolny.
7. Potwierdzenie pobytu na Punkcie Kontrolnym odbywa się przez oznaczenie odpowiedniego miejsca na karcie startowej za pomocą perforatora. W przypadku braku perforatora i/lub lampionu na punkcie należy skontaktować się telefonicznie z organizatorami i wykonać zdjęcie dokumentujące pobyt na punkcie. Uczestnik ma obowiązek stawić się na Punkcie Kontrolnym osobiście.
8. Warunkiem sklasyfikowania jest potwierdzenie co najmniej 1 Punktu Kontrolnego.
9. Limit czasu na pokonanie trasy Giga to 9 godzin, na trasie Mega limit to 8 godzin minut, na trasie Rekreacyjnej 7 godzin. Limit czasu liczony jest od momentu wydania komendy "Start" dla danej trasy przez prowadzących zawody.
10. Za przybycie na metę po limicie czasu odliczane jest po 1 punkcie przeliczeniowym za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia. Przybycie na metę po upływie 30 minut od upłynięcia limitu czasu jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem. Kary za ewentualne przekroczenie limitów czasu nie wpływają na to na jakiej trasie zostaje sklasyfikowany uczestnik (czyli np. uczestnik który zdobędzie 15 punktów przeliczeniowych ale przybędzie 11 minut po czasie zostaje sklasyfikowany na trasie Giga - tyle że z 12 punktami przeliczeniowymi po uwzględnieniu karnych punktów za spóźnienie).
11. O miejscu w końcowej klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów przeliczeniowych, a następnie, w przypadku równej ilości punktów przeliczeniowych, czas przejazdu trasy.
12. Używanie urządzeń GPS jest dozwolone tylko i wyłącznie do zapisu śladu przebytej trasy.
13. W przypadku rezygnacji z ukończenia rajdu uczestnik zobowiązany jest o zgłoszenie tego faktu organizatorom rajdu na numer telefonu podany na mapie oraz karcie startowej.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za losowe wypadki na trasie rajdu, a także podczas dojazdu na zawody i powrotu z nich. Zalecane jest ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
15. Za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez siebie podczas pokonywania trasy odpowiada uczestnik. 
16. Startując w rajdzie, uczestnik zgadza się na opublikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej rajdu oraz na profilu rajdu w serwisie społecznościowym, zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Rajdzie OrientAkcja. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
17. Pokonywanie jakiegokolwiek fragmentu trasy w inny sposób niż rowerem bądź pieszo jest zabronione. Korzystanie z innych środków lokomocji (w tym rowerów z napędem elektrycznym czy spalinowym) skutkuje dyskwalifikacją.
18. Zabronione jest poruszanie się po terenach oznaczonych na mapie jako wyłączone z rajdu (czerwone znaki X na mapie).
19. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad poruszania się po terenach leśnych oraz zachowania porządku i niepozostawiania śmieci na trasie przejazdu. Poruszanie się po terenach prywatnych wymaga uzyskania zgody właściciela terenu.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu z powodów niezależnych od organizatora (w szczególności w wyniku zmian regulacji prawnych dotyczących walki z epidemią COVID-19). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wpłacone wpisowe zostanie zwrócone na konto bankowe uczestnika.

Termin i miejsce rajdu:

8.10.2022
start trasy Giga godzina 8:30
start trasy Mega godzina 9:30
start trasy Rodzinnej godzina 10:30
Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Plichtów 21
92-701 Byszewy

Warunki uczestnictwa
- Zgłoszenie udziału przez formularz zgłoszeniowy lub wysłanie maila na adres  orientakcja@o2.pl w terminie do środy, 5 października 2022 godz. 22.00 włącznie 
Formularz zostanie uruchomiony 12 września 2022.

- Wniesienie składki startowej w wysokości:
 • 60 zł przy wpłacie na konto od poniedziałku 12 września 2022 do piątku 30 września 2022 włącznie (licząc datę wpływu na konto)
 • 70 zł przy wpłacie na konto od poniedziałku  3 października 2022 do czwartku 6 października 2022 włącznie
 • 80 zł przy wpłacie gotówką w bazie zawodów
 • Dla dzieci do lat 12 przysługuje zniżka w wysokości 50% (od bazowej kwoty dla danego terminu wpłaty)
 • Dla członków stowarzyszenia Bastion przysługuje zniżka w wysokości 50% (od bazowej kwoty dla danego terminu wpłaty)
Płatności na konto należy dokonywać na konto:
BANK PKO BP 68 1020 3408 0000 4802 0446 3287
Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych
"BASTION"
93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 73/75
W tytule przelewu prosimy umieścić OrientAkcja + Imię i nazwisko uczestnika/uczestników, za których dokonywana jest wpłata
- Podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność i akceptacji regulaminu rajdu (pobranego ze strony internetowej, wydrukowanego, podpisanego, zeskanowanego i przesłanego mailem).
- Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na samodzielny udział w rajdzie oraz oświadczenie o starcie na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
- Start osoby poniżej 16 roku życia jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica (opiekuna).

Świadczenia dla uczestników:
 • Mapa i karta startowa
 • Dyplomy dla najmłodszych uczestników
 • Medale dla czołowych zawodników na wszystkich trasach 
 • Woda
 • Przekąski
 • Ciepły posiłek na mecie
 • Dyżur ratownika w bazie rajdu 
 • Płyny do dezynfekcji rąk w biurze zawodów
Noclegi:

Brak możliwości nocowania w budynku bazy rajdu (istnieje możliwość noclegu we własnym kamperze lub namiocie na terenie bazy rajdu; na terenie bazy brak dostępu do natrysków i ciepłej wody)
W okolicznych gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach noclegowych - rezerwacje indywidualne przez uczestników. Kilka sugestii: